SNS Blog

** การใช้งานปั๊มลมทุกรุ่น ควรหมั่นตรวจรักษาให้ดีก่อนการใช้งาน และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ควรมีเก็บรักษา ดูแลให้ถูกวิธี เพื่อให้ปั๊มลมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น**
Please wait...